వెనకకు భగవద్గీత ముందుకు

17 యోగముు


||శ్రీమద్భగవద్గీత ||
||ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ||
||అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ||

21 వ శ్లోకం

© Copyright Bhagavad Gita in Telugu