వెనకకు భగవద్గీత ముందుకు

8 అక్షరపరబ్రహ్మ యోగముు


||శ్రీమద్భగవద్గీత ||
||ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ||
||అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ||
అథ అష్టమోऽధ్యాయః - అక్షరబ్రహ్మయోగః

27 వ శ్లోకం

నైతే సృతీ పార్థ జానన్యోగీ ముహ్యతి కశ్చన| తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున|| 8-27 ||

పార్ధా ఈ రెండు మార్గాలను ఎరిగిన ఏ యోగీ భ్రమించడు. అందుచేత అన్ని కాలాలలోను నీవు యోగయుక్తుడివి కా

© Copyright Bhagavad Gita in Telugu