వెనకకు భగవద్గీత ముందుకు

9 రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగముు


||శ్రీమద్భగవద్గీత ||
||ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ||
||అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ||
అథ నవమోऽధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

21 వ శ్లోకం

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం
క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశన్తి|
ఏవం త్రయీధర్మమనుప్రపన్నా
గతాగతం కామకామా లభన్తే|| 9-21 ||

(స్వర్గాన్ని కోరే)వారు విశాలమైన స్వర్గాన్ని అనుభవించి తమ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోగానే మానవ లోకానికి ప్రవేశిస్తారు. ఇలా వేదాలలోని ఉత్తమ లోకాలనిచ్చే కర్మకాండను పట్టుకొన్న కామదాసులు రాకపోకలను(జనన మరణాలను)పొందుతారు.

© Copyright Bhagavad Gita in Telugu