వెనకకు భగవద్గీత ముందుకు

9 రాజవిద్యారాజగుహ్య యోగముు


||శ్రీమద్భగవద్గీత ||
||ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ||
||అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ||
అథ నవమోऽధ్యాయః - రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగః

7 వ శ్లోకం

సర్వభూతాని కౌన్తేయ ప్రకృతిం యాన్తి మామికామ్|
కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్|| 9-7 ||

కుంతీ కుమారా! కల్పం పూర్తి అయినప్పుడు జీవులందరూ నా ప్రకృతిని పొందుతారు. కల్ప ప్రారంభంలో జీవులందరిని నేనే తిరిగి బయటికి వేస్తున్నాను.

© Copyright Bhagavad Gita in Telugu