వెనకకు భగవద్గీత ముందుకు

10 విభూతి యోగముు


||శ్రీమద్భగవద్గీత ||
||ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ||
||అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ||
అథ దశమోऽధ్యాయః - విభూతియోగః

1 వ శ్లోకం

© Copyright Bhagavad Gita in Telugu