భగవద్గీత ఈ రోజు శ్లోకం

క్రొత్తగా ప్రారంభించేవారు నెలలో ఒకవ తేది నుంచి మొదలుపెట్టండి.
ఆంతే కాకుండ ఏ మాసంలో ప్రారంబిస్తారో,ప్రతి రోజు ఆ మాసంపై మాత్రమే నొక్కండి-ఆ రోజు శ్లోకము పొందండి. అలా మొత్తము అద్యాయాలు పూర్తి ఆగు వరకు ఆ మాసంపైన మాత్రమే నొక్కాలి.
ఉదాహరణ: జూన్ మాసములో ప్రారంభించినామనుకుందాం-ప్రతి రోజు జూను మాసంపైన మాత్రమే నొక్కుతుండాలి.

ఈ రోజు శ్లోకం కొరకు మీరు ప్రారంభించిన
మాసంపై మాత్రమే నొక్కండి
జనవరి
ఫిబ్రవరి
మార్చి
ఏప్రిల్
మే
జూన్
జులై
ఆగష్టు
సెప్టంబర్
అక్టోబర్
నవంబర్
డెసెంబర్
website counter

© Copyright శ్రీ భగవధ్గీత